Stratejik Plan

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

STRATEJİK PLANI

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 1. TARİHÇE
 2. MİSYONUMUZ
 3. VİZYONUMUZ
 4. DEĞERLERİMİZ
 5. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ
 6. TEMEL VARSAYIMLAR
 7. ANA STRATEJİLER
 8. FIRSATLAR (KRİTİK)
 9. TEHDİTLER (KRİTİK)
 10. ÜSTÜNLÜKLER (KRİTİK)
 11. ZAYIFLIKLAR (KRİTİK)
 12. SORUMLULUK ALANLARI / KRİTİK STRATEJİLER
 13. GÖSTERGELER / KRİTİK HEDEFLER
 14. HEDEFLER - FAALİYET / PROJE (KRİTİK)
 15. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ VE PERFORMANS GÖSTERGELERİMİZ (HEDEFLERİMİZ)


TARİHÇE

Gümüşhane üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Üniversitemiz senatosunun 18.08.2010 tarih 26 sayılı kararı ile 22.09.2010 tarihinde kurulmuştur. Bölümümüz, Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı(ABD), Genel Fizik ABD, Katıhal Fiziği ABD, Matematiksel Fizik ABD, Nükleer Fizik ABD ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Yeni kurulan bölümümüz öğretim elemanı kadrolarını ve gerekli donanımını tamamlayarak 2012–2013 Eğitim-öğretim yılında öğrenci almayı planlamaktadır.

 

MİSYONUMUZ

Fizik Mühendisliği Bölümü, öğrencilerinin Mühendislik Fiziği konusunda derin bilgi ve beceriye sahip; fiziksel sistemleri kolayca anlayan, araştırma, tasarım ve problem çözme yetisi gelişmiş, topluma, çevreye saygılı birer birey olarak yetişmesini sağlamayı görev olarak kabul etmiştir.

 

VİZYONUMUZ

Fizik ve fizik mühendisliği dallarında lisans, lisansüstü ve doktora eğitimini dünyanın en iyi üniversiteleri düzeyinde veren, temel ve uygulamalı alanlarda dünyada öncü rol alacak araştırmacıları, yetiştiren ulusal ve uluslar arası saygınlığa sahip, önde gelen bir eğitim ve araştırma birimi olmaktır.

 

DEĞERLERİMİZ

Bilimsel araştırma ve mühendislik eğitiminde etik değerlere saygılı, bilimsel ve sosyal anlamda eşitlik ilkesini benimseyen, toplumun her alanda gelişmesi için azim ve kararlılıkla çalışan başarılıya ve birbirine saygı gösterebilen bireyler yetiştirmek temel değerlerimizdir.

 

STRATEJİK AMAÇLARINIZ

 1. Bölümümüzün ihtiyaç duyduğu laboratuarları kurmak ve donanımlarını temin etmek,
 2. Bölümümüz, öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak ve lisans ve yüksek lisans öğrencisi alımını sağlamak.
 3. Araştırma laboratuarlarını açmak ve donanımlarını temin etmek. Böylece, alanla ilgili bilimsel çalışmalar ile ulusal ve uluslar arası araştırmalar yapmak.
 4. Diğer bölümler, üniversiteler ve yurt dışı kuruluşlarla araştırma projelerinde işbirliği yaparak, disiplinler arası çalışmalara öncelik vererek küreselleşmede yer almak.
 5. Öğretim elemanlarının bilimsel ve teknolojik gelişmeler konusunda ulusal ve uluslar arası düzeyde uzmanların katıldığı seminer, kurs ve konferans türü bilimsel toplantılara katılımları teşvik edilecek.
 6. Bölüm öğretim elemanlarının araştırma laboratuarlarımızın kurulmasına kadar komşu illerdeki değişik üniversitelerde bilim adamları ile ortak araştırma projeleri ve yayınlar yapmalarını desteklemek.
 7. Yabancı uyruklu öğrencileri lisans programımıza çekebilmek için gerekli çabayı göstermek.

 

TEMEL VARSAYIMLAR

 1. ÖSS sınav yönteminin değişmesi ile Fizik Bölümüne ve üniversitemizin diğer bölümlerine alt yapısı daha iyi öğrencilerin geleceği,
 2. Lisansüstü eğitimine talep, sanayi ve teknolojideki gelişmeye paralel olarak, artacağı,
 3. Avrupa birliği ile bütünleşme süreci devam edecek, buna bağlı olarak Avrupa birliği destekli proje sayısında ve teknolojiye yönelik AR-GE yatırımlarında artış olacağı,
 4. Eğitim laboratuarlarının geliştirilmesi konusunda rektörlükten yeterli desteğin alınacağı,
 5. Araştırma laboratuarı konusunda da hem rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) hem de Tübitak tan yeterli desteğin alınacağını,
 6. Yeterli Öğretim üyesi kadrosunun rektörlükçe verilebileceğini buna mukabil kalifiye öğretim üyesi bulmanın zorluklar içereceği,
 7. Araştırma görevliliği için son yıllarda görülen kadro sıkıntısının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği, varsayılmaktadır.

 

ANA STRATEJİLER

 • Fizik bölümü, öğrencilerine profesyonel iş hayatında gereksinim duyacakları konular hakkında temel derslere ek olarak çeşitli seçmeli dersler sunarak onlara geniş bir yelpazede tüm olayları anlama ve uygulama becerisi kazandırmak.
 • Lisans ve lisansüstü eğitimini bölüm misyonuna uygun olarak yönlendirmek
 • Eğitim ve bilimsel çalışmalarda değişen teknolojik şartlara uyum sağlayabilen dinamik bir kadro oluşturmak.
 • Disiplinler arası çalışmalara öncelik vermek.
 • Üniversitemiz tüm mühendislik öğrencilerine Dünyanın iyi üniversiteleri düzeyinde genel fizik dersi vermek
 • Türk teknolojik gelişimine, kalite ve teknik olarak Türk sanayinin Dünya çapında rekabet gücüne katkıda bulunacak, nükleer tıptan eğitime kadar birçok alanda hizmet verecek uluslar arası düzeyde Fizik Mühendisleri yetiştirmek.
 • Türkiye’de sürekli genişleyen ve gittikçe daha büyük oranda okullaşan çağ nüfusunun gerek duyduğu öğretim üyelerini yetiştirmek.
 • Uluslar arası düzeyde bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmak, bunları bilimsel dergilerde yayınlamak ve geliştirerek Dünya biliminin ve Türkiye ekonomisinin hizmetine sunmak.

 

FIRSATLAR (KRİTİK)

F1. Türkiye’nin bilim adamına olan ihtiyacı

F2. Üniversitemizin kuruluş aşamasında olmasından dolayı ihtiyaç duyulan öğretim elemanı ve donanımın sağlanmasında yeterli kadro ve kaynağın sağlanabileceği,

F3. Radyasyonla uğraşan her kurumda radyasyon uzmanı bulundurma zorunluluğu

F4. Altyapı ve kütüphane hizmetleri

 

TEHDİTLER (KRİTİK)

T1. Fizik dalında kalifiye öğretim elemanı bulmanın zorluğu

T2. Teknik donanım, teknisyen, makine teçhizat ve sarf malzemesi eksikliği

T3. Bilgisayar donanım ve destek eksikliği

T4. Ekonomik tehdit

T5. ÖSS sınav sisteminin ezberciliği teşvik etmesi.

 

ÜSTÜNLÜKLER (KRİTİK)

Ü1. Bölümümüzün Türkiye genelinde az sayıda, bölge illerinde bulunmaması,

Ü2. Bölüm öğretim elemanlarının tümünün eğitim ve araştırmanın önemine inanıyor olması.

 

ZAYIFLIKLAR (KRİTİK)

Z1. Öğretim üyesi sayısının yetersiz oluşu

Z2. Asistan sayısının çok yetersiz oluşu

Z3. Laboratuar alet parkımızın kuruluş aşamasında oluşu

Z4. Bölüm bütçesinin yetersiz oluşu

Z5. Bölüm-sanayi işbirliğinin henüz başlamamış olması

 

SORUMLULUK ALANLARI / KRİTİK STRATEJİLER

 

SORUMLULUK ALANLARI

KRİTİK STRATEJİLER

1)Eğitim, Öğretim

 

(Üniversiteler, araştırma kurumları ile ilişkiler)

1.1. Eğitim Laboratuarlarının kurulumunun en kısa zamanda tamamlanması.

1.2. Fizik Bölümü Öğrenci Bilgisayar Laboratuarlarının Kurulması.

1.3.Öğretim Elemanı Sayısının Arttırılması

1.4.Bölüme en kısa zamanda iki Araştırma Görevlisi alınması ve zamanla bu sayının artırılması,

2)Araştırma, Uygulama

 

(Temel araştırma)

2.1.Araştırma Laboratuarlarının kurulması.

2.2.Teorik ve Simülasyon (bilgisayar deneyleri) Araştırmalar İçin Bilgisayar Altyapısının oluşturulması.

3)Yayın

3.1. Öğretim Üyesi Başına Uluslararası Yayın Sayısını Arttırmak

3.2. Güncel konularda çalışarak atıf sayısını arttırma

4)Sanayi ile ilişkiler (Toplumla ilişkiler, Kamu ile ilişkiler)

4.1. Sanayiye Dönük Araştırmaların Geliştirilmesi

4.2. TÜBİTAK, DPT ve Savunma Sanayi     

      Projelerinin hazırlanması,

5)Mezunlarla ilişkiler

(Tanıtım)

5.1. Mezun bilgi sisteminin geliştirilmesi.

6)Öğrencilerle ilişkiler

(Kültürel, sosyal, sportif işler, Destek hizmetleri, idari işler)

6.1. Danışmanlık sisteminin geliştirilmesi

6.2. Sanayiden çeşitli konularda staj imkânlarının araştırılması

6.3. Kariyer günlerine önem verilmesi

6.4. Sosyal ve kültürel kulüplerin desteklenmesi.

6.5. Öğrenci-öğretim üyesi işbirliğinin canlı tutulması.

7)Uluslararası ilişkiler

7.1. Erasmus (Lisans ve Yüksek Lisans İçin)

7.2. Time Programı (Yüksek Lisans İçin)

7.3. Uluslararası bilgi alış-verişi ve iletişimi geliştirmek

7.4. Öğrencilerin uluslararası workshop, okul vb. gibi programlardan yararlanması

7.5. AB çerçevesinde YL ve doktora ve doktora sonrası etkinliklerinden yararlanılması

7.6. Yurt dışından konusunda uzman öğretim üyelerinin çağrılarak bir yıl boyunca ders, seminer ve araştırmalara katkısının sağlanması

8)Ekonomik işler, Mali işler

 

 

8.1. Fizik Bölümünün döner sermayesinin olmadığının dikkate alınması, ayrıca tüm teknik üniversite öğrencilerine ders verip laboratuar yaptırmasının da dikkate alınarak havuz ders ve laboratuarları için özel bir bütçe oluşturulması.

8.2. SEM çerçevesinde programlar açarak bölüme katkı sağlanması

8.3. Sanayi ile işbirliğinin geliştirilerek kaynak aranması

8.4. Bölüm bütçesinin şeffaf biçimde harcanması

9)Altyapı işleri, Fiziki gelişme

(Teknolojik işler, kaynak kullanımı, doğal çevre)

 

9.1. Bölüme gerekli olacak lisans laboratuarlarının yerinin belirlenerek iç donanım ve araç gereçlerinin sağlanması

9.2. Lisans laboratuarlarının büyük boyutlardaki alet gereksiniminin karşılanması.

10)Yönetim ve İnsan kaynakları

10.1. Gerekli akademik, teknik ve idari personelin temini.

11) Diğer:                               

11.1. Proje yönlendirme ve yazma ofisi         (üniversite için)

11.2. Sanayi işbirliği ofisi (üniversite için)

11.3. Bölüm genel giderleri

 

GÖSTERGELER / KRİTİK HEDEFLER

 

STRATEJİ

GÖSTERGELER

HEDEFLER (KRİTİK)

1.1.

 

 

 

 

1.2.

 

1.3.

 

 

 

 

1.4.

1.5.

1.6.

1.1.1. yenilenen deney Sayısı/toplam deney sayısı

1.1.2. yeni deney sayısı/ toplam Laboratuar sayısı

1.2.1. deney sayısı /yıl

1.3.1. bilgisayar sayısı/yıl

1.3.2. yazılım paketi/yıl

1.3.3. soğutucu /bilgisayar lab.

1.3.4.bilgisayar masası        /bilgisayar sayısı

 • İnternet bağlantısı/oda
 • Beyaz yazı tahtası/oda

1.4.1. hedeflenen öğretim üyesi/yıl

1.5.1 hedeflenen araş. Gör /yıl

1.6.1 35. maddeden gelecek araş gör sayısı/ yıl

 

20 / 20

 

50/4

1

2

1

 

 

1

1

2

2

1

 

2.1.

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

2.1.1.yeni alınacak alet sayısı/ araştırma lab sayısı

 1. Sarf malzemesi bedeli/lab. da çalışan araştırıcı sayısı

2.1.3.makine-teçhizat onarımı/toplam alet sayısı

2.2.1. Bilgisayar sayısı/araştırıcı sayısı

2.2.2. Yazıcı sayısı/bilgisayar lab. sayısı

2.2.3. bilgisayar sarf malzemesi          Alımı/yıl

2.2.4. bilgisayar yazılım paketi/yıl

2.3.1. yüksek lisans ve doktora sayısı/yıl

 

3/2

 

 

300TL/1

 

 

1

1

 

1

 

200YTL

 

 

 

 

3.1.

 

3.2.

3.1.1. bir yıldaki yayın sayısı/araştırıcı sayısı

3.2.1. grup dışı alınan SCI atıf sayısı/yayın

1

 

 

2

4.1.

4.2.

4.1.1. sanayi projesi/yıl

4.2.1. proje/öğretim üyesi

1

1

5.1.

 

 

5.2.

 

5.3.

 

5.1.1.iletişim kurulan mezun sayısı/toplam mezun sayısı

5.1.2. mezun toplantı sayısı/yıl

5.2.1. staj olanağı sayısı/ulaşılan mezun sayısı

5.3.1. iş olanağı sayısı/ulaşılan mezun sayısı

 

 

 

 

 

 

6.1.

 

6.2.

 

6.3.

 

6.4.

 

6.5.

 

6.1.

 

 

6.1.1.  öğrenci sayısı/öğretim üyesi

6.2.1. yılda sanayideki staj olanağı/toplam öğrenci sayısı

6.3.1. kariyer günlerine çağrılı firma sayısı /yıl

6.4.1. öğrenciye kulüp tanıtım toplantıları/yıl

6.5.1 öğrenci-bölüm toplantı sayısı/dönem

6.6.1. yarı zamanlı olarak çalışan öğrenci sayısı sayısı/toplam öğrenci asistan sayısı

 

 

7.1.

 

 

7.2.

 

 

7.3.

 

 

 

 

 

 

7.4.

 

 

7.5.

 

 

7.1.1.Erasmus-Sokrates programından yararlanan öğrenci sayısı/yıl

7.2.1. Time programından yararlanan öğrenci sayısı/yıl

7.3.1. bir yıl için uluslararası kongre-sempozyuma katılım sayısı   /öğretim elemanı sayısı

7.3.2. düzenlenen uluslararası kongre-sempozyum sayısı/yıl

7.3.3. yurtdışında araştırma yapan bölüm öğretim elemanı sayısı   (süre>=3 ay)/dönem

7.4.1. uluslararası diploma-         sertifika-staj programlarına katılan öğrenci sayısı /yıl

7.5.1 AB projelerinde yer alan YL- doktora öğrenci sayısı/yıl7.6.1. gelen yabancı araştırıcı sayısı/yıl

 

 

8.1.

 

 

 

8.2.

8.3.

 

 

8.4.

8.1.1. fizik bölümüne döner sermayeden havuz ders ve laboratuarları için verilmesi istenen miktar/toplam bütçe

8.2.1. sertifika program sayısı/yıl

8.3.1. işbirliği yapılan sanayi kuruluşu /öğretim elemanı sayısı

8.4.1.bölüm akademik kurulu/dönem

 

 

 

 %1

 

 

 

 

1

9.1.

9.2.

 

9.3.

9.4.

9.5.

 

9.6.

 

9.7.

 

9.8.

 

9.1.1. yenilenen laboratuar sayısı/yıl

9.2.1.oluşturulan laboratuar sayısı/yıl

9.3.1. yenilenen deney sayısı/yıl

9.4.1. yeni kurulan deney sayısı/ yıl

9.5.1. yenilenen ve onarılan su tesisatı/3 yıl

9.6.1.elektrik tesisattı sayısı/ oluşturulan laboratuar sayısı

9.7.1 oluşturulan derslik ve seminer odası/3yıl

9.8.1 donanımı yapılan derslik ve seminer odası/3yıl

 

 

2 (2011 yılında öğrenci fizik lab.ının kurulmasına başlanmıştır)

 

 

 

20

 

 

 

10.1.

 

10.1.1. öğretim üye ve görevlisi alımı/yıl

10.1.2. araştırma görevlisi alımı/yıl

10.1.3 teknisyen alımı/yıl

10.1.4 sekreter alımı/3yıl

 

 

2

11.1.

 

11.3.1. kırtasiye vb. Masrafları/yıl

1000YTL

 

HEDEFLER - FAALİYET / PROJE (KRİTİK)

 

HEDEFLER

FAALİYET / PROJE (KRİTİK)

1.1.1.

 

1.1.2

F1.1 Temel fizik laboratuar (Mekanik-Elektrik) yeri tespit edildi iç donanımı ve araç gereç alımı için teklifler alınacak.

F1.2.Optik, elektronik ve kuantum fiziği laboratuarlarının yerlerinin belirlenmesi ve donanımları için ön araştırmalar yapılacak.

1.2.1

 

F2.1 Termodinamik

F2.2 Katıhal Fiziği,             

F2.3 Denel fizik,

F2.4 Modern Fizik laboratuarlarının kurulumu için rektörlüğe eğitimi geliştirme projeleri verilecek.

1.3.1

F3:

1.4.1

F4:Yurt içinde ve yurtdışında bölümümüzün tanıtılması ve internet üzerinden ilanlar verilerek kaliteli araştırmacıların bölümümüze araştırmacı olarak çekilmesi.

1.5.1

1.6.1

F5.1:Eleman ihtiyacı gerektikçe rektörlüğe başvuruda bulunmak

F5.2

2.1.1

2.1.2

2.1.3

 

F2,

F6:Öğretim üyelerine proje hazırlama konusunda uzman desteği sağlanması amacıyla eleman alınması.

F7: TÜBİTAK, DPT, NSF, DAAD, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programına ve Araştırma Fonu na destek için başvurmak

2.2.1

2.2.2

F3,

F8: Özel sektörden bağış almak için çaba harcanması.

2.3.1

F5.1,F5.2

F9: Bölümümüzün yurtiçi üniversitelerinde etkin tanıtımı

F10:

F11: Bölüm öğretim üyelerinin TÜBİTAK projelerine başvurmaya teşvik edilmesi

3.1.1

3.2.1

F4, F6, F7, F10:

F12:Yurtiçi ve Yurtdışı üniversitelerle etkileşim için misafir öğretim üyesinin davet edilmesinin teşvik edilmesi ve bunun için TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme projesinden destek almak.

F13: Bölümde bilimsel toplantılar düzenlenmesi ve bölüm elemanlarının toplantılara katılımının teşvik edilmesi ve bu amaçla TÜBİTAK destek alınması.

4.1.1

4.2.1

F14: KOSGEP ve TEKNOKENT te fizik bölümü tanıtımı yapılacak

F15:

5.1.1

5.1.2

F16: Mezunlarla ilişki için internet sayfası ve forum oluşturmak.

6.1.1

6.2.1

6.3.1

6.4.1

6.5.1

F4, F5.1,F5.2

F16, F17, F18

F19: Fizik Mühendisi istihdam edebilecek firmaların kariyer günlerine çağrılması

F20: Öğrencilerle yılda bir toplantı yapılacak.

7.1.1

7.2.1

7.4.1

F21:Fizik Bölümü WEB sitesinde öğrencilerin başvurabilecekleri ERASMUS, SOKRRATES, TİME ve IAESTE programları ile diğer uluslararası staj programlarına ait tanıtımlar ve bağlantılar eklenecek.

7.3.3

7.5.1

7.6.1

F7, F22: Yurtdışındaki fizik bölümleri ile bölümümüz arasında ve öğretim üyeleri arasında kurumsal ve kişisel ilişkilerin oluşturulması için çaba harcanacak.

8.1.1

 

8.2.1

8.3.1

F23: Fizik Bölümünün döner sermayesinin olmadığının dikkate alınması, ayrıca tüm teknik üniversite öğrencilerine ders verip laboratuar Yaptırmasının da dikkate alınarak havuz ders ve laboratuarları için özel bir bütçe oluşturulması ile ilgili olarak rektörlük katında girişimlerde bulunulacaktır

F14

 

9.1.1

9.2.1

9.3.1

9.4.1

9.5.1

9.6.1

9.7.1

9.8.1

F1, F2, F8

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

F4

F5.1,F5.2

F5.1

F5.1

 

 

 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇLARIMIZ VE PERFORMANS GÖSTERGELERİMİZ (HEDEFLERİMİZ)

Stratejik amaçlarımız ve bunlara ilişkin hedeflerimiz Üniversitemizin hazırladığı SP taslağı dikkate alınarak, stratejik değerlendirmeleri, temel dış unsurları ve performans göstergeleriyle birlikte aşağıda sunulmuştur.

Stratejik Amaç 1: Bölümümüzün ihtiyaç duyduğu laboratuarları kurmak ve donanımlarını temin etmek.

Hedef 1.1. Temel fizik laboratuarı için Fakülte dekan yardımcıları ve bölüm başkanları toplanarak yer tespiti yapıldı. Mevcut Jeoloji bölümünün kullanmakta olduğu zemin kattaki laboratuarı yanındaki Makine bölümünün laboratuarına (ek binada yeni laboratuara taşınan) taşınarak boşalan alan Temel fizik laboratuarı olarak bölümümüze tahsis edilerek 2011-2012 eğitim öğretim yılına kadar kullanıma hazır edilecek.

Hedef 1.2.  Bölümümüzün 2, 3 ve 4. sınıflarda ihtiyacı olacak optik, elektronik ve kuantum fiziği laboratuarları İletişim ve İktisadi İdari Bilimler Fakülte binalarının yapılmasıyla Mühendislik fakülte binasından taşınmalarıyla boşalacak dersliklerden zemin kattaki üç tanesi alınarak bu laboratuarlara dönüştürülüp 2012-2013 öğretim yılına hazır edilmesi hedeflenmektedir.

Stratejik Amaç 2:Bölümümüz, öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak ve lisans ve yüksek lisans öğrencisi alımını sağlamak.

Hedef 2.1.Fakültemizin farklı bölümlerindeki Fizik bölümü öğretim elemanlarının bölümümüz kadrolarına aktarımı için dekanlık ve rektörlük makamlarıyla gerekli yazışmalar yapılacak.

Hedef 2.2. Bölümümüz kadrolarını güçlendirmek amacıyla Profesör, Doçent ve Araştırma görevlisi kadrolarına eleman alımı için gerekli girişimlerde bulunulacak.

Stratejik Amaç 3:Araştırma laboratuarlarını açmak ve donanımlarını temin etmek. Böylece, alanla ilgili bilimsel çalışmalar ile ulusal ve uluslar arası araştırmalar yapmak.

Hedef 3.1.Yapılmakta olan Merkez laboratuarından Fizik mühendisliği için bir araştırma laboratuarı için yer tahsisi yapılması için gerekli yazışmalar yapılacak. Merkez laboratuarı bir yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Hedef 3.2.Araştırma laboratuarı için alınacak XRF, XRD ve SEM gibi cihazların üniversite bütçesinden veya hazırlanacak TUBİTAK projeleri yardımıyla sağlanmasına çalışılacak

Stratejik Amaç 4:Diğer bölümler, üniversiteler ve yurt dışı kuruluşlarla araştırma projelerinde işbirliği yaparak, disiplinler arası çalışmalara öncelik vererek küreselleşmede yer almak.

Hedef 4.1. Diğer bölüm elemanlarının yürüttükleri projeler ve yeni hazırlanacak projelerle ilgili görüş alışverişi içinde olunacak ve işbirliği yapılması mümkün olanlarda ortak çalışmalar yürütülecektir.

Stratejik Amaç 5:Öğretim elemanlarının bilimsel ve teknolojik gelişmeler konusunda ulusal ve uluslar arası düzeyde uzmanların katıldığı seminer, kurs ve konferans türü bilimsel toplantılara katılımları teşvik edilecek.

Hedef 5.1.Bilimsel çalışmalar yürüten öğretim elemanlarının seminer, kurs ve konferans gibi bilimsel toplantılara katılmaları teşvik edilecek ihtiyaç duyulan izin verilecek ve üniversite bütçesinden masraflarının karşılanmasına yönelik girişimlerde bulunulacak.

Stratejik Amaç 6:Bölüm öğretim elemanlarının araştırma laboratuarlarımızın kurulmasına kadar komşu illerdeki değişik üniversitelerde bilim adamları ile ortak araştırma projeleri ve yayınlar yapmalarını desteklemek.

Hedef 6.1.Bölüm öğretim elemanlarının doktoralarını yaptıkları Trabzon da KTÜ ve Erzurum da alanları ile ilgili araştırma laboratuarlarını kullanarak bu üniversitelerde ki bilim adamları ile ortak araştırma projeleri ve yayınlar yapmaları için gerekli girişimlerde bulunulacak ve araştırmacılara izinler verilecek.

Stratejik Amaç 7:Yabancı uyruklu öğrencileri lisans programımıza çekebilmek için gerekli çabayı göstermek.

Hedef 7.1.Yabancı uyruklu öğrencileri programımıza çekebilmek için internet aracılığı ile ve bölüm internet sayfasıyla gerekli tanıtımlar yapılacaktır.

 Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı E-Posta: fizikmuh@gumushane.edu.tr Telefon: 0 456 233 74 45 Faks: 0 456 233 74 46